สินเชื่อเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Apple


สินเชื่อเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Apple
(วงเงินพิจาณาอนุมัติจากความสามารถในการชำระคืนของรายได้)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ
 1. สมาชิกที่มีประวัติการชำระหนี้ ไม่เคยผิดนัด
 2. มีการชำระหุ้นตามกำหนดและผ่านการอบรมแล้ว
 3. ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 0.50% ของวงเงินกู้
 4. ไม่บังคับทำประกันชีวิต
 5. หากผิดนัดชำระและค้างชำระปรับดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ปี ใช้ รหัส A0 (เอ ศูนย์)
ซึ่งต้องปรับอัตราการผ่อนชำระใหม่ให้สอดคล้องกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น เงื่อนไข (ประกาศข้อ 11)

แบบที่ 1
 1. เพื่อซื้อ Macbook / iPad และอุปกรณ์เสริม 
 2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี (ไม่มีดอกเบี้ย)
 3. ผ่อนชำระ36 งวด แต่ไม่เกิน อายุ 75 ปี
 4. รหัส A1
แบบที่ 2
 1. เพื่อซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ (iPhone)
 2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี  
 3. ผ่อนชำระ 36 งวด แต่ไม่เกิน อายุ 75 ปี
 4. รหัส A2
รายละเอียดเอกสารการกู้

  เอกสารประจำตัว  
   1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
   2. สำเนาทะเบียนสมรสและหรือใบสำคัญการหย่าและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (ทั้งหมดที่มี)
   3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน / หรือกรณี รับเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ต้องแนบหน้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ รับรองสำเนาถูกต้อง
 
  เอกสารรายได้สำหรับพิจารณาวงเงินกู้  

กรณีที่1. เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์
   1. หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ (ต้นฉบับ) ไม่เกิน 30 วัน
   2. สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 6 เดือน
   3. สำเนา Dream Sheet (ดรีมชีท) ประจำเดือนสิงหาคม 1 ปีย้อนหลังและเดือนล่าสุด     
   4. สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 2 ปี ย้อนหลังล่าสุด

เอกสาร 2-4 สามารถ สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของแอมเวย์ https://www.amway.co.th/
กรณีที่2. เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ (พนักงานบริษัท/ข้าราชการ) 
(กรณียื่นเพื่อรายได้นอกจากกิจการแอมเวย์/ไม่มีรายได้แอมเวย์)
   1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 60 วัน
   2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
   3. รายการเดินบัญชี (Statementจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ที่รายได้งานประจำเข้า


กรณีที่3. เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานอื่นๆ
(กิจการร้าน,ธุรกิจส่วนตัว,ฟรีแลนซ์,วิชาชีพ เป็นต้น )
- เอกสารแสดงที่มาของรายได้ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่อนุมัติวงเงินกู้
   1. บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน
   2. เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร
   3. ภาพประกอบกิจการ เช่น มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน,รูปถ่ายสวน,รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ,ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4 
 - เอกสารการชำระค่าภาษี อากรต่างๆ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่อนุมัติวงเงินกู้
  เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้องขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อนั้นๆ
( ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบสหกรณ์ฯ )

ตัวอย่างการผ่อนชำระ 
*ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 0.50%  (10,000 / 50 บาท)
 
วงเงินกู้ (บาท)
ระยะเวลาผ่อน (งวด)
ดอกเบี้ย
จำนวนเงินผ่อน(บาท)
10,000
36
0
278
20,000
36
0
556
30,000
36
0
834
50,000
36
0
1,389
10,000
36
5
310
30,000
36
5
900
80,000
36
5
2,400
 
 • ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 20 วัน
 • ประกาศนี้ มีผล ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567