สินเชื่อหมุนเวียนพิเศษ ตามระยะเวลาในการสะสมหุ้นกับสหกรณ์ (มพ.)


สินเชื่อหมุนเวียนพิเศษ วงเงินกู้ 1.5 - 2 เท่าของหุ้น
เป็นสินเชื่อที่มีวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ (มพ.)

ตามเงื่อนไขวงเงินกู้ตามอายุการหุ้น สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 แบบดังนี้
1. ระยะเวลา ออมหุ้น 5 ปี (60 งวดขึ้นไป)          กู้ได้ 150% ของหุ้น
2. ระยะเวลา ออมหุ้น 8 ปี (96 งวดขึ้นไป)          กู้ได้ 180% ของหุ้น
3. ระยะเวลา ออมหุ้น 10 ปี (120 งวดขึ้นไป)        กู้ได้ 200% ของหุ้น

และเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขเบื้องต้นดั้งนี้
  • ต้องไม่เคยผิดนัดหนี้ หรือผ่อนผัน ภายใน 6 งวดล่าสุด
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 10ปี หรือ 120 งวด แต่ชำระสูงสุดไม่เกินอายุ 75 ปี
  • อายุสัญญาหมุนเวียน 5 ปี แต่ไม่เกินอายุ 70 ปีของผู้กู้  
  • อายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป จะกู้ได้ไม่เกิน 95 % ของหุ้น (กู้ได้เฉพาะ พม.เท่านั้น)
  • ไม่สามารถปรับลดอัราดอกเบี้ยตามลูกหนี้ชั้นดีได้
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้ (เมื่อยื่นเอกสารภายในวันที่ 31 มี.ค. 67
  • หากต้องการเงินกู้เกินหุ้น มากกว่า 1,000,000 บาท ต้องผ่านการพิจารณาของ คณง.
  •  หากผิดนัด งดหมุนเวียนทุกกรณี
รายละเอียดเอกสารการกู้
เอกสารประจำตัว
   1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ – คู่สมรส
   2. สำเนาทะเบียนสมรสและหรือใบสำคัญการหย่าและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล (ทั้งหมดที่มี)
   3. สำเนาบัตรแอมเวย์ผู้กู้
   4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน / หรือกรณี รับเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ต้องแนบหน้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ รับรองสำเนาถูกต้อง

 
 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทประกอบธุรกิจแอมเวย์
   1
หนังสือรับรองรายได้แอมเวย์ (ต้นฉบับ) ไม่เกิน 3 เดือน
   2. สำเนารายงานการจ่ายส่วนลดพิเศษ 6-12 เดือน
   3. สำเนา Dream Sheet (ดรีมชีท) ประจำเดือนสิงหาคม 1 ปีย้อนหลังและเดือนล่าสุด     
   4. สำเนารายงานเงินสะสมประจำปี 1 ปี ย้อนหลังล่าสุด
     
เอกสาร 2-4 สามารถ สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ของแอมเวย์ https://www.amway.co.th/

 
เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานประจำ (พนักงานบริษัท/ข้าราชการ) 
(กรณียื่นเพื่อรายได้นอกจากกิจการแอมเวย์/ไม่มีรายได้แอมเวย์)
   1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ ไม่เกิน 1 เดือน
   2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6-12 เดือน
   3. สเตทเม้นจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ที่รายได้งานประจำเข้า (ขอจากธนาคาร)

เอกสารแสดงรายได้ประเภทงานอื่นๆ
(กิจการร้าน,ธุรกิจส่วนตัว,ฟรีแลนซ์,วิชาชีพ เป็นต้น )
- เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น,บัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 6 เดือน,เอกสารการเดินบัญชีธนาคาร เช่น มีอาชีพค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องมีรูปถ่ายร้าน,รูปถ่ายสวน,รูปถ่ายกิจการส่วนต่างๆ,ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ลงในกระดาษ A4 
 - เอกสารการชำระค่าภาษี อากรต่างๆ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่อนุมัติวงเงินกู้
 
 
เอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้องขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อนั้นๆ
เช่น รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) เพื่อแสดงภาระหนี้
( ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบสหกรณ์ฯ )

ตัวอย่าง การผ่อนชำระ
วงเงินกู้
ระยะเวลาผ่อน/เดือน
ขั้นต่ำ
100,000
120
1,300
500,000
120
6,400
1,000,000
120
12,700
2,000,000
120
25,400