สมัครสมาชิก 

การสมัครสมาชิก
1. สมัครด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ ฯ หรือศูนย์ประสานงานต่างจังหวัดของสหกรณ์ ฯ
2. เป็นบุคคลธรรมดาและต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. เป็นนักธุรกิจขายตรงหรือเป็นสมาชิกธุรกิจขายตรง

เอกสารการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาบัตร
นักธุรกิจขายตรงหรือสมาชิกธุรกิจขายตรง
3. ทะเบียนบ้าน(ตัวจริง) และหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก
1. ยื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือ
ศูนย์ประสานงานต่างจังหวัดของสหกรณ์ ฯ
2. สะสมทุนเรือนหุ้น ขั้นต่ำ 500 บาท (จำนวน 50 หุ้นๆ ละ 10 บาท)
3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ขั้นต่ำ 100 บาท
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 115 บาท