สินเชื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

โดย Admin T
 วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 17:58 น.
 9976
UploadImage
สินเชื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท
    สำหรับผู้ไม่เคยมีการกู้ กับสหกรณ์ฯ ที่ผ่านการพิจาณาของคณะกรรมการมาก่อน
- ชำระหุ้นดี ไม่น้อยกว่า 12 งวด
- ไม่ผิดนัดชำระหนี้ ภายใน 12 งวดย้อนหลัง
- มีหุ้นกับสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 12,000 บ. หรือสะสมมาไม่น้อย กว่า 36 งวด

 
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
    สำหรับผู้มีการกู้กับสหกรณ์ฯ ที่ผ่านการพิจาณาของคณะกรรมการ
ที่ไม่ใช่ ประเภท พม./มพ./พฝ.(หุ้นหรือเงินฝากประกัน) ,สอ.(ซื้อผลิตภันฑ์แอมเวย์),สป.(สินเชื่ออเนกประสงค์)
    
หรือ ปิดบัญชีเงินกู้ไปแล้ว ภายใน 2 -5 ปี โดยไม่เคยผิดนัดชำระตลอดอายุสัญญา
- ชำระหุ้นดี ไม่น้อยกว่า 12 งวด
- ไม่ผิดนัดชำระหนี้ ภายใน 12 งวดย้อนหลัง


ข้อดี
 1. ดอกเบี้ยพิเศษ 5 % ต่อปี
 2. ผ่อนสูงสุด 36 งวด/48   
 3. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 4. ไม่ต้องมีตำแหน่งทางแอมเวย์
เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญา
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรแอมเวย์ หรือเอกสารใดๆที่แสดงตนว่าเป็น นธอ./สมาชิกของแอมเวย์
 4. หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินกู้
 5. หากจดทะเบียนสมรส คู่สมรสต้องยื่นเอกสารดังนี้
      - สำเนาบัตรประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาทะเบียนสมรส
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 7. เอกสารอื่นๆ ที่ จนท.ร้องขอเพิ่มเติม เพื่อการพิจารณาวงเงินกู้ 
  เพิ่มเติมเอกสารแสดงรายได้แอมเวย์ / งานประจำ / ราชการ (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณารวดเร็วยิ่งขึ้น
มีระยะเวลาจำกัด สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564